แผนและความกล้าหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี