ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย  No Gift Policy
จากการปฏิบัติหน้าที่