โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
Kaewinsuthauthid School
Nonthaburi Primary Educational Service Area Office 2

Tel : 02-1950575,02-1950576,02-9031398 Fax : 02-9031398 

Email : Kaewinschool@kaewin.ac.th  

📢ข่าวประชาสัมพันธ์ 📢

โรงเรียนรับการประเมินเชิงประจักษ์การประกวดห้องน้ำโรงเรียน "สุขาดี มีความสุข ทุกเมื่อที่ใช้บริการ"

สุขาดี มีความสุข.mp4

📢ภาพกิจกรรม 📢👉แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
👉แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
👉รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
👉คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
👉คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
👉ข้อมูลสถิติการให้บริการ
👉E–Service

👉รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
👉ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
👉ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
👉รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

👉แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
👉แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
👉รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
👉คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
👉คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
👉ข้อมูลสถิติการให้บริการ
👉E–Service

👉โครงสร้างสถานศึกษา
👉ข้อมูลผู้บริหาร
👉อำนาจหน้าที่
👉ข้อมูลการติดต่อ
👉ข่าวประชาสัมพันธ์
👉Q&A

👉แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
👉แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
👉รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
👉คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
👉คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
👉ข้อมูลสถิติการให้บริการ
👉E–Service

👉โครงสร้างสถานศึกษา
👉ข้อมูลผู้บริหาร
👉อำนาจหน้าที่
👉ข้อมูลการติดต่อ
👉ข่าวประชาสัมพันธ์
👉Q&A

📢การแต่งกายของนักเรียน 📢

📢ลิงค์ประชาสัมพันธ์ 📢

📢ข่าวสารต่าง ๆ 📢

📢แจ้งข้อร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ 📢